ایران مال بزرگترین پروژه تجاری،فرهنگی و اجتماعی خاورمیانه