ساختمان اداری – تجاری ولیعهدی اثری از هومن بالازاده