برج سنت ماری یا برج خیارشور اثری از نورمن فاستر و شرکا