طراحی مجتمع مسکونی “۱۶ دقیقه” رتبه دوم بیستمین دوره جایزه معمار