استراتژی‌ های کم کربن |به کار بردن پانل‌های عایق‌ در پوسته های سازگار با محیط زیست