حضور در هرمز ۰۲–اقامتگاه ماجرا | اثری از طراحان و بناکنندگان زاو