نمونه موردی اینترلیس

21 بهمن 1398

مجموعه آپارتمان های اینترلیس The Interlace در سنگاپور

پروژه اینترلیس Interlace مجموعه‌ای عظیم از چند آسمان خراش است که شامل خانه‌هایی برای قشرهای کم درآمد در کشور سنگاپور می باشد .