طراحی کارخانه توسن تجهیز ، دفتر معماری منظر بوم نقش