می 27, 2022

معماری بروتالیسم چیست؟

بروتالیسم چیست؟ بروتالیسم سبکی از معماری است که از دهه 1950 تا 1970 ادامه یافت و با ساختارهای بتنی ساده، بلوک مانند و حجیم مشخص شد. […]